Komplexná správa nehnuteľností,facility management, kosenie, pranie, zimná údržba
Slovensky
  
English
  
Deutsch
 
STN EN ISO 9001:2008
 
Spoločnosť SENES, spol. s r.o. je spoločnosť 
 
s dlhoročnými skúsenosťami a referenciami v oblasti komplexnej správy
 
nehnuteľností. V súčasnosti zabezpečujeme správu a údržbu 243 administratívnych, 
 
výrobných, obchodných, ubytovacích a bytových objektov.
 
Ochrana osobných údajov

Informácia vlastníkom bytov
(ďalej len „dotknuté osoby“)


v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

takýchto údajov (GDPR),

o právach a povinnostiach dotknutej osoby a o nasledovných podmienkach a účele

spracúvania osobných údajov :


1.) Osobné údaje budú Správcom: SENES, spol. s r.o., Vlčie hrdlo, 824 10 Bratislava 23, IČO: 31385940 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúvané v informačnom systéme SPRÁVA BYTOV, v rozsahu podľa Zoznamu č.1.

2.) Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme SPRÁVA BYTOV je evidencia a vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytov a nebytových priestorov.

3.) Prevádzkovateľ je oprávnený na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.

4.) Dotknutá osoba bola informovaná, že Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov uvedených v Zozname č.2, ktorí osobné údaje spracúvajú v jeho mene.

5.) Podmienky spracúvania osobných údajov:

§ Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, ktoré sú deklarované formou Bezpečnostnej smernice na ochranu osobných údajov.

§ Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom určené a poučené.

6.) Poskytnutie uvedených osobných údajov nie je dobrovoľné; je potrebné na splnenie účelu spracúvania osobných údajov, ktorý určili osobitné zákony SR 1. Z uvedeného dôvodu sa písomný súhlas na spracúvanie osobných údajov nezískava. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohla byť uzatvorená Zmluva o výkone správy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán.

7.) Osobné údaje môžu byť sprístupnené a poskytnuté len príjemcom, ktorí splnili požadované podmienky na bezpečnosť osobných údajov a ktorých výkon priamo súvisí so splnením účelu spracúvania (Daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súd, orgány činné v trestnom konaní, exekútor).

8.) Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

9.) Po splnení účelu spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ zabezpečí archiváciu osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi. Osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu. Lehota uloženia záznamov, ktoré obsahujú osobné údaje je stanovená v súlade s platnou organizačnou smernicou „Registratúrny poriadok a registratúrny plán“ prevádzkovateľa.

10.) Právo dotknutých osôb :

§ Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť osobných údajov ďalším prevádzkovateľom 

§ Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

11.) Prevádzkovateľ vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť zodpovednú osobu.


1 Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 358/2009 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 630/2005 Z.z., Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, Štátny fond rozvoja bývania – Vládny program zatepľovania, Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, , Zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti,   Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach,  Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 215/2004 z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa, Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, Zákon č. 314/2001 Z.z. Zákon o ochrane pred požiarmi, Zákon č. 283/2002 Z.z. Zákon o cestných náhradách, Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Zoznam č.1

Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky.

Zoznam č.2

1. Ing. Rastislav Rusko TIP, Cintorínska 36, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 30986770, ktorý v mene Prevádzkovateľa vykonáva činnosti súvisiace s poskytovaním softvérových služieb pre účely administratívy týkajúcej sa správy bytového fondu. Poskytované služby vykonáva vo vlastných priestoroch aj v priestoroch v sídle Prevádzkovateľa.

2. ista Slovakia, s.r.o., Podunajská ulica 25, 821 06 Bratislava 214, IČO: 31437028, ktorý v mene Prevádzkovateľa vykonáva rozúčtovanie spotreby tepla a teplej vody. Poskytované služby vykonáva vo vlastných priestoroch .

3. ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31624189, ktorý v mene Prevádzkovateľa vykonáva rozúčtovanie spotreby tepla. Poskytované služby vykonáva vo vlastných priestoroch .

4. TECHEM spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3, IČO: 31355625, ktorý v mene Prevádzkovateľa vykonáva rozúčtovanie spotreby tepla. Poskytované služby vykonáva vo vlastných priestoroch .

5. ESM YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36226904, ktorý v mene Prevádzkovateľa vykonáva rozúčtovanie spotreby tepla. Poskytované služby vykonáva vo vlastných priestoroch .

6. Finančné centrum, a.s., Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36341592, ktorý v mene Prevádzkovateľa vykonáva uzatváranie poistných zmlúv, evidenciu a správu poistných zmlúv, likvidáciu poistných udalostí. Poskytované služby vykonáva vo vlastných priestoroch .