Komplexná správa nehnuteľností,facility management, kosenie, pranie, zimná údržba
Slovensky
  
English
  
Deutsch
 
STN EN ISO 9001:2008
 
Spoločnosť SENES, spol. s r.o. je spoločnosť 
 
s dlhoročnými skúsenosťami a referenciami v oblasti komplexnej správy
 
nehnuteľností. V súčasnosti zabezpečujeme správu a údržbu 243 administratívnych, 
 
výrobných, obchodných, ubytovacích a bytových objektov.
 
Správa bytov

Správa bytov a nebytových priestorov

SENES, spol. s r.o. má dlhoročné skúsenosti v správe bytov a v súčasnosti spravuje viac ako 1700 bytov v mestských častiach Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov, Dlhé Diely, Koliba a Petržalka.


Služby poskytované v rámci správy bytov a nebytových priestorov:

1. Vedenie účtovníctva

 • kontrola a evidencia dodávateľských faktúr
 • úhrady dodávateľských faktúr
 • styk s bankou
 • sledovanie úhrad mesačných platieb podľa jednotlivých vlastníkov
 • účtovanie dodávateľských faktúr
 • účtovanie mesačných predpisov podľa vchodov
 • účtovanie mesačných predpisov fondu opráv podľa vchodov
 • účtovanie bankových výpisov (úhrady vlastníkov bytov, úhrady dodávateľských faktúr)

2. Styk s dodávateľskými organizáciami a uzatváranie zmlúv na:

 • dodávku tepla a TÚV
 • dodávku elektrickej energie
 • odvoz komunálneho odpadu
 • dodávku studenej vody
 • odvod zrážkovej vody
 • revízie a opravy výťahov

3. Zabezpečovanie a hlásenie odpočtov energií.

4.Uzatváranie zmlúv o správe bytov a nebytových priestorov. Sledovanie zmien vo vlastníkoch (odpredaj bytov).

5. Vypracovávanie predpisov na úhradu mesačných platieb a zasielanie každému vlastníkovi.

6. Distribúcia zloženiek na mesačné úhrady.

7. Vypracovávanie a zasielanie upomienok neplatičom. Vypracovávanie dohôd s neplatičmi. Vypracovávanie podkladov pre právnika na vymáhanie nedoplatkov od neplatičov.

8. Vedenie špeciálneho programu na rozúčtovanie nákladov podľa jednotlivých bytov za príslušný rok. Vedenie evidencie o byte podľa jednotlivých vlastníkov (počet bývajúcich osôb, m2 obývanej plochy a pod.). Ročné rozúčtovanie nákladov podľa jednotlivých vlastníkov, rozosielanie vlastníkom. Zasielanie preplatkov vlastníkov, sledovanie úhrad nedoplatkov z ročného vyúčtovania podľa jednotlivých vlastníkov.

9. Údržbu software k ročnému vyúčtovaniu.

10. Vypracovávanie prehľadov pre zástupcov vlastníkov bytov podľa ich požiadaviek (čerpanie fondu opráv, prehľad o neplatičoch a pod.).

11. Vyhotovovanie objednávok na opravy a údržbu podľa konkrétnych požiadaviek výboru vlastníkov. Dozor pri vykonávaných opravách.

12. Zabezpečovanie deratizácie podľa Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti.


13. Sledovanie a zabezpečovanie povinných revízií elektrických zariadení, plynu, požiarnych hydrantov a výťahov.